Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie nr 19 im. Leśna Kraina w Lesznie

Informacje ogólne

 

 

 

PROCEDURA EWIDENCJI I ROZLICZANIA CZASU POBYTU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU

- korzystanie z systemu „NETCOM Plus” przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci      w Przedszkolu Miejskim nr 19 im. Leśna Kraina  w Lesznie

 

§ 1. POSTANOWIENIE WSTĘPNE

W Przedszkolu Miejskim nr 19 im. Leśna Kraina w Lesznie od 01 października 2019 r. obowiązuje elektroniczna forma dokumentacji czasu obecności dziecka w przedszkolu oraz forma papierowa (dziennik zajęć przedszkola).

 1. Korzystanie z usług przedszkola możliwe jest wyłącznie po odbiorze karty magnetycznej – pestki , służącej do ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz do kontroli dostępu osób odbierających dzieci.
 2. Karty magnetyczne – pestki  można zamawiać i odbierać tylko w Przedszkolu Miejskim nr 19 w Lesznie.
 3. System zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart - pestek  zbliżeniowych.
 4. System nalicza opłaty za godziny (w systemie godzinowym) pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miasta Leszna w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonychprzezMiasto Leszno.
 5. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawienia dziecka pod opieką nauczycieli.
 6. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, zgodnie z § 24 ust.7 Statutu Przedszkola Miejskiego nr 19 im. Leśna Kraina  w Lesznie określony jest w godzinach od 8:00-13:00.
 7. Określa się następujące godziny pobytu dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 19 im. Leśna Kraina w Lesznie ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:
 • pierwsza rozpoczęta płatna godzina od 6:30-7:30
 • druga rozpoczęta płatna godzina od 7:31-8:00
 • trzecia rozpoczęta płatna godzina od 13:01 - 14:00
 • czwarta rozpoczęta płatna godzina od 14:01-15:00
 • piąta rozpoczęta płatna godzina od 15:01- 16:00
 1. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej przez dziecko jego dane przenoszone są do archiwum i jednocześnie karta – pestka zbliżeniowa traci swoją ważność.
 2. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej należy zdać otrzymane karty – pestkę zbliżeniową referentowi przedszkola.
 3. W przypadku, gdy do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola upoważnionych jest więcej niż jedna osoba rodzic/opiekun w ramach środków własnych może zakupić kolejne karty- pestki , zgłaszając ten fakt referentowi przedszkola. Cena karty – pestki  jest zgodna z aktualnym cennikiem systemu NETCOM Plus.

 

§ 2. POSTĘPOWANIE Z KARTAMI – pestkami ZBLIŻENIOWYMI PODCZAS PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązani są do przyłożenia karty – pestki zbliżeniowej ich dziecka do jednego z czytników umieszczonych w holu przy drzwiach wejściowych .
 2. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko niezwłocznie po odbiciu karty- pestki zbliżeniowej i przebraniu dziecka w szatni danej grupy, oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w grupie.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione przez rodziców odbierają dziecko bezpośrednio od nauczyciela z sali lub z ogrodu.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby, po przebraniu dziecka w szatni, kierują się do wyjścia i przykładają kartę -pestkę indywidualną dziecka do czytnika .
 5. W przypadku,gdy:
 1. Karta - pestka zbliżeniowa nie zostanie odbita przy wejściu i wyjściu, a dziecko jest obecne w przedszkolu, czas pobytu tego dziecka naliczany będzie od godziny 6.30 do godz. 16.00z pominięciem czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu tj. godzin pomiędzy 8:00 -13:00.
 2. Karta- pestka  zbliżeniowa nie zostanie odbita przy wejściu czas pobytu dziecka będzie naliczony od godz. 6.30.
 3. Karta – pestka  zbliżeniowa nie zostanie odbita przy wyjściu czas pobytu dziecka będzie naliczony do godz. 16.00.

 

§ 3. SYTUACJE SZCZEGÓLNE - AWARIA SYSTEMU, ZAGUBIENIE LUB USZKODZENIE Pestki  – PRZECHOWYWANIE pestki

 1. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty – pestki – rodzic/opiekun zgłasza referentowi lub  nauczycielce w grupie fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie dyrektorowi w celu zamówienia odpłatnie kolejnej karty – pestki . Koszt wyrobienia kolejnej karty – pestki jest zgodny z aktualnym cennikiem systemu NETCOM Plus.
 2. Na czas oczekiwania na nową kartę – pestkę , referent lub nauczyciel odnotowuje w awaryjnym  zeszycie ewidencji  godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola, następnie referent przedszkola wprowadza dane do systemu.  
 3. W sytuacji awarii systemu, procedura przewiduje postępowanie jak w punkcie 2.
 4. W sytuacji, kiedy rodzic/opiekun prawny dziecka w danym dniu zapomni karty – pestki zbliżeniowej, zgłasza ten fakt referentowi lub nauczycielce w grupie, a ta postępuje jak w punkcie 2.
 5. Karty – pestki powinny być zabierane i przechowywane przez rodziców/opiekunów.
 6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne skutki wynikającez pozostawienia kart – pestek  w przedszkolu.
 7. Podpisywanie karty – pestek  imieniem i nazwiskiem nie jest możliwe.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza procedura obowiązuje w Przedszkolu Miejskim nr 19 im. Leśna Kraina w Lesznie od dnia 01.10.2019 r.
 2. Niniejsza procedura jest dostępna na tablicy, na stronie internetowej przedszkolaoraz u dyrektora przedszkola.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz do przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Zapoznanie się z niniejszą procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych w grupach.
 5. Informacje związane z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka w przedszkoluudziela rodzicom/opiekunom prawnym referent przedszkola od 5 –go dnia każdego miesiąca  . Istnieje możliwość przekazywania za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail udostępniony przez  rodzica/opiekuna prawnego informacji o opłatach po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u referenta przedszkola.
 6. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie jest Przedszkole Miejskie nr 19 im. Leśna Kraina  w Lesznie.

 

§ 5. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Przedszkole Miejskie nr 19 im. Leśna Kraina  w Lesznie (adres: ul. J. Osterwy 4, 64-100 Leszno, tel.: 65-526-82-90, e-mail: przedszkole19@onet.eu).
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: kontakt@odoonlene.pl. lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy przedszkola.
 3. Naszym głównym celem przetwarzania danych jest ewidencja i rozliczanie czasu pobytu dziecka inaliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
 4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam w zakresie podstawowym - przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO. Będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa, w tym w szczególności art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2203 ze zmianami).
 5. Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z finansowaniem zadań jednostki. Stąd też podanie danych jest Państwa obowiązkiem prawnym.
 6. Dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którzy posiadają odpowiednie upoważnienia. Dane przekażemy również do Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna oraz do dostawcy oprogramowania Firmy NETCOM Plus.
 7. Dane osobowe dzieci i rodziców / opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka w przedszkolu. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okresy wymagane przez przepisy archiwalne, tj.5 lat.
 8. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny